Vlajka a erby

Vlajka a erby
29 januára, 2017 admin

Vlajka Republiky vychodu

No a co bi to bulo za repubľiku bez totej vlajky? Šak jak bi nas cali švet znal na Oľimpijáďe a jedno či ľetnej, žimnej abo jarnej? A tak toti naši ocovja zakladacelia načarbaľi totu jednodúchu, no barz šumnu vlajočku. Jak je dachto diľino, žebi ňeznal, co na vlajke za simboľika, ta višvetľime takoj: hlavni motiv slunko – to nad slunko jasne! Aľe muderlant vidzi, že to ňe cale slunko, to polovíčka. To zato, že slunko na vlajke choľem vichodzi jak rano,
ňe? A jak še naša repubľika menuje Republika vychodu, ta na vlajke je vichod slunka. A to šicko v dvoch šumnich farboch: červena – to simbol horucej naturi Vichodňarov: či da ňekomu šicko co ma, abo ľem po papuľi. A kavejova – to farba žeme, chtora znači Vichod!

Erbi regjonov vichodu

Gemerski regjon

Republika vychodu šebe robi narok na uzemje Gemera, bo to bars šumni kraj. Novi erb Gemera znači hlavňe krasi prirodi – Slovenski kras, chtori turísti znaju jak mejsto, dze je veľo jaskiňoch, doľin i verchov šicko sopečnoho povódu.

Šarišski regjon

Chto zna Šariš, bizovňe zna i Bardejov. To tak šumni varoš, že zapisani u dzedzičstvu Unesco. Znami pre paradni goticki oltar, aľe i kupeľe. A zaše Prešov ľudze znaju pre jeho suľ – to tote tri zarna na verchu erbu.

Zempľinski regjon

To ten Zempľin je znami pre Širavu. U našim erbe to ta ľinka v pozaďi. To načisto vichodna krajina, aľe zos zempľinskej fajti bul i švetoznami maľar Andrej Varhoľa, chtoreho u Americi znaju jak Warhol.

Spišski regjon

To ten novi erb Spiša znači hlavňe mineralne džeridla. Aľe zname su i kadzejake huri a verchi od Tatroch, cale Pjeňíni až po Braňísko. Najvecej znami a bars šumni je toten Slovenski raj.

Abovski regjon

Centralni vichodňarski regjon, dze hlavni varoš je Košice. Erb zobrazúje gotiku, bo še hutori, že Evropa ma koňec tam, dze ma koňec gotika. Tento regjon je znami aj pre joho fajne vina.

Spoločni erb Republiky vychodu

Republika vychodu še sklada zos totich pjacich regjonoch. Aľe jak še reprezentovac k Zapadňarom a Bracislavakom? To ňe každi Zapadňar taki šikovni jak še robi a tak kuka a ňechape. Co to? Pejc erbof, ta to co? Pejc Repubľik? A tak šme zrobili toten spoločni erb, chtori je namixováni zos šickich vichodňarskich erboch. A jak každi jeden erb korunúje slunko z totej vlajki, ta aj na totim erbe na verchu velike červene slunko muši buc.